Bài tập tìm từ phát âm khác

Bài tập phân phát âm giờ đồng hồ Anh lớp 8 có đáp án

Bài tập lựa chọn từ có cách vạc âm không giống lớp 8 tất cả đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề những dạng bài xích tập giờ Anh lớp 8 phổ biến nhất vì allofit.net update và đăng tải. Bài tập Phonetics gồm đáp án bao gồm nhiều bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 8 không giống nhau giúp các em ôn tập biện pháp làm dạng bài xích Tìm từ bao gồm cách phát âm khác hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tìm từ phát âm khác

Tài liệu bài xích tập giờ Anh 8 vị allofit.net từ biên soạn, KHÔNG coppy dưới mọi hiệ tượng nhằm mục đích thương mại.I. Choose the word (A, B, c or D) which is pronounced differently from the others.1. A. FunB. SunC. SurfD. Cut2. A. GroceryB. MonthC. ComfortD. Money3. A. FieldsB. FlowersC. LemonsD. Parks4. A. LeisureB. EightC. CelebrateD. Penalty5. A. PopulatedB. LoadedC. HarvestedD. Lived6. A. AroundB. DeliciousC. HouseD. Ground7. A. SoundB. TouchC. DownD. Account8. A. LaughedB. WashedC. Danced D. Played9. A. BedsB. DogsC. PortersD. Books10. A. HomeworkB. MotherC. OpenD. Judo

II. Find the word which has different sound in the part underlined.

Xem thêm:

1. A. HighB. SightC. ThisD. Find2. A. AlthoughB. LaughC. ParagraphD. Enough3. A. StoppedB. AgreedC. ListenedD. Cleaned4. A. RatherB. ThemC. NeitherD. Think5. A. PicturesB. WatchesC. BusesD. Brushes6. A. CallB. LandC. FallD. Ball7. A. EntertainB. RainC. AirD. Strain8. A. TryB. FacilityC. TyphoonD. Supply9. A. TrafficB. RelativeC. TragedyD. Jam10. A. TastyB. MallC. StadiumD. Change
III. Choose the word which has a different sound in the part underlined.1. A. RemoteB. ExploreC. RelaxD. Diverse2. A. BeachB. CatchC. ChurchD. Christmas3. A. BuffaloB. MinorityC. GoldD. Close4. A. UpsetB. CustomC. MuseumD. Unsuitable5. A. FestivalB. ManC. FatD. Grand

ĐÁP ÁNI. Choose the word (A, B, c or D) which is pronounced differently from the others.1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - D;6 - B; 7 - B; 8 - D; 9 - D; 10 - B;II. Find the word which has different sound in the part underlined.1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - A;6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B;III. Choose the word which has a different sound in the part underlined.1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;Trên đấy là Bài tập vạc âm giờ đồng hồ Anh lớp 8 có đáp án. ở bên cạnh đó, allofit.net đã cập nhật rất các tài liệu bài xích tập giờ Anh 8 theo chăm đề không giống như:Viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 8Bài tập Passive Voice lớp 8 tất cả đáp ánBài tập tiếng Anh lớp 8 dạng so sánh có đáp ánBài tập phạt âm s/es lớp 8 có đáp án
bài xích tập Passive Voice lớp 8 tất cả đáp án Viết lại câu giờ Anh lớp 8 bài tập Viết lại câu giờ Anh lớp 8 bài tập so sánh hơn lớp 8 gồm đáp án bài tập câu đk lớp 8 gồm đáp án bài bác tập phát âm s/es lớp 8 gồm đáp án bài xích tập sửa lỗi sai Tiếng Anh lớp 8
*
bài tập giờ Anh lớp 8 dạng so sánh có giải đáp