Bài tập thêm s hoặc es

Bạn sẽ xem: 100 Câu bài bác Tập phân phát Âm S Es Lop 6, bài xích Tập phân phát Âm S Es Ed gồm Đáp Án tại allofit.net

Tổng hợp các cách phát âm S và ES trong tiếng Anh góp phát âm như người phiên bản xứ chỉ trong khoảng 10″. Ba chị em và các con thuộc học và luyện tập nhé.

Một giữa những rào cản lớn số 1 khiến các bạn học sinh việt nam nói giờ Anh không chuẩn chỉnh là vì các bạn không vạc âm âm cuối. Đặc biệt khi các bạn phát âm đầy đủ từ tất cả s, es, các bạn thường bỏ qua mất hoặc gọi hết bằng âm “s” gây ra sự gọi nhầm cho tất cả những người đối diện. 

Hôm nay allofit.net English vẫn hướng dẫn các bạn chi tiết giải pháp phát âm s, es dễ dàng và đơn giản và dễ dàng nắm bắt nhất!

*
*

lúc từ gồm tận cùng là những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Bạn đang xem: Bài tập thêm s hoặc es

thông thường có tận thuộc là những chữ dòng sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ Phát âmNghĩaVí dụ

watches

wɒtʃiz

to look at somebody/something for a time

She stood và watched as the taxi drove off

misses

mɪsiz

feel sad because you can no longer see somebody or do something that you like

She misses him so much

changes

ˈtʃeɪndʒɪz 

to become different

The leave changes colour in autumn

 

➤ vạc âm là /z/

luật lệ cuối của phương pháp phát âm s là khi các từ bao gồm tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, chúng ta phát âm z

TừPhát âmNghĩaVí dụ

Plays

/pleɪz/

to bởi vì things for pleasure

He plays football in the afternoon.

Hugs

/hʌgz/

to put your arms around somebody & hold them tightly, especially to lớn show that you like or love them

My mother hugs me when I’m sad.

Xem thêm:

Bags

/bægz/ 

a container made of cloth, leather, plastic or paper

I have four bags.

Trường hợp sệt biệt phát âm S/ES

Đối với hễ từ “say” khi không thêm s ta sẽ đọc là /sei/. Mặc dù khi thêm s, “says” sẽ được đọc là /sez/ tức là phát âm /z/. Ngoài ra chúng ta sẽ gặp mặt cách phạt âm s không tuân theo quy tắc như: have => has.

IV. Bài tập phân phát âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. Skims B. Works C. Sits D. Laughs2. A. Fixes B. Pushes C. Misses D. Goes3. A. Cries B. Buzzes C. Studies D. Supplies4. A. Holds B. Notes C. Replies D. Sings5. A. Keeps B. Gives C. Cleans D. Prepares6. A. Runs B. Fills C. Draws D. Catches7. A. Drops B. Kicks C. Sees D. Hopes8. A. Types B. Knocks C. Changes D. Wants9. A. Drinks B. Rides C. Travels D. Leaves10. A. Calls B. Glasses C. Smiles D. Learns11. A. Schools B. Yards C. Labs D. Seats12. A. Knives B. Trees C. Classes D. Agrees13. A. Buses B. Horses C. Causes D. Ties14. A. Garages B. Boats C. Bikes D. Roofs15. A. Ships B. Roads C. Streets D. Speaks16. A. Beliefs B. Cups C. Plates D. Apples17. A. Books B. Days C. Songs D. Erasers18. A. Houses B. Knives C. Clauses D. Changes19. A. Roofs B. Banks C. Hills D. Bats20. A. Hats B. Tables C. Tests D. Desks21. A. Gives B. Passes C. Dances D. Finishes22. A. Sees B. Sings C. Meets D. Needs23. A. Seeks B. Plays C. Gets D. Looks24. A. Tries B. Receives C. Teaches D. Studies25. A. Says B. Pays C. Stays D. Boys26. A. Eyes B. Apples C. Tables D. Faces27. A. Posts B. Types C. Wives D. Keeps28. A. Beds B. Pens C. Notebooks D. Rulers29. A. Stools B. Cards C. Cabs D. Forks30. A. Buses B. Crashes C. Bridges D. Plates

 

Đáp án
1. A2. D3. B4. B5. A6. D7. C8. C9. A10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. D17. D18. B19. C20. B
21. A22. C23. B24. C25. A26. D27. C28. C29. D30. D

 

Sau khi tham gia học bài này chắc chắn là ba người mẹ và những con đã hiểu cách thức đọc s, es trong giờ Anh rồi. Trường hợp có bất cứ thắc mắc như thế nào ba chị em và các con hãy đừng rụt rè và inbox ngay cho allofit.net nhé !